REGULAMIN

1. Definicje

Sprzedający:

URSA MAIOR SP Z O. O.
Michniowiec 37
38-710 Czarna Górna

KRS: 0000394985 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS)

NIP: 689-123-23-00

REGON: 180761021

Klient– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący– zarówno Konsument, jak i Klient.

Platforma– strona zawierająca Produkty cyfrowe, dostępna pod adresem www.jakmyrobimyzloto.pl poprzez, którą Kupujący może korzystać z Produktów cyfrowych.

Produkt cyfrowy–  film  w postaci elektronicznej, do którego dostęp jest możliwy wyłącznie drogą online.

Sprzedaż ciągła– produkty cyfrowe dostępne w sprzedaży przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

Sprzedaż okresowa– produkty cyfrowe dostępne w sprzedaży w okresach wyznaczanych przez Sprzedającego.

Umowa– umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 i n. Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Platformy  określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów cyfrowych; rodzaj płatności; dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

2. Produkt cyfrowy

 1. Produkt cyfrowy jest produktem autorskim Sprzedającego  i tym samym stanowi przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie na podstawie właściwych przepisów, a w szczególności ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
 2. Produkt cyfrowy jest w całości dostarczany drogą online.
 3. Aby Kupujący, po realizacji zamówienia, mógł korzystać z produktu cyfrowego, niezbędne jest posiadanie przez  niego  sprzętu komputerowego z obsługą multimediów (wideo/audio), przeglądarki internetowej (z obsługą skryptów javascript i cookies) , wtyczki/przeglądarki plików PDF oraz dostępu do Internetu.
 4. Aby korzystać z Produktu cyfrowego na stronie www.jakmyrobimyzloto.pl, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, dokonanie rejestracji Klienta i opłacenie należności za dostęp do produktu.

3. Warunki dostępu

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Kupujący poprzez złożenie zamówienia zawiera ze Sprzedającym umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego. Zamówienia dla produktów cyfrowych znajdujących się w Sprzedaży ciągłej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów kiedy przeprowadzane są prace konserwacyjne Platformy.
 2. Przedmiotem umowy jest 48-godzinny dostęp online do filmu „Jak my robimy złoto” na stronie www.jakmyrobimyzloto.pl. Dostęp do treści jest płatny, opłata za uzyskanie jednorazowego dostępu o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) i wymaga rejestracji konta Kupującego na stronie.
 3. Zaakceptowanie regulaminu i wybranie przycisku finalizującego zamówienie powoduje zawarcie Umowy sprzedaży  Produktu cyfrowego.
 4. Po wypełnieniu przez Kupującego formularza rejestracji i opłaceniu Produktu cyfrowego  automatycznie zostanie utworzone dla danego Kupującego konto na stronie www.jakmyrobimyzloto.pl.
 5. Dane dostępu do konta zostaną automatycznie dostarczone na adres e-mail wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia i rejestracji.
 6. Dane dostępu do konta pozwalają Kupującemu zalogować się na Platformie i korzystać z zakupionych produktów cyfrowych, przeglądać i poprawiać swoje dane osobowe oraz przeglądać historię zamówień.Kupujący nie może wykorzystywać Produktu cyfrowego, w celu świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Produktu cyfrowego, na rzecz osób trzecich.

4. Koszty i płatności

 1. Cena Produktu cyfrowego podana przez Sprzedającego wyrażona jest w polskiej walucie i jest ceną brutto (zawierającą podatek VAT). W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Sprzedający niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Kupującego. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 2. Całkowity koszt zamówienia będzie widoczny przed potwierdzeniem woli dokonania przez Kupującego zakupu (tj. przed zawarciem umowy sprzedaży) dostępu do Produktu cyfrowego.
 3. Płatność za produkty cyfrowe odbywa się za pośrednictwem serwisu Przelewy24, Stripe. W przypadku zaksięgowanej płatności przez Przelewy24 lub Stripe dostęp do zakupionego produktu cyfrowego w trybie online przydzielany jest automatycznie.
 4. Operatorem kart płatniczych dla systemu Przelewy24 jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 5. Operatorem kart płatniczych dla systemu Stripe jest Stripe, Inc. Adres: 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA.

5. Prawo odstąpienia od umowy oraz reklamacje

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy  w terminie 14 dni od dnia zakupu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem przypadków, w których spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy, w tym w szczególności w przypadku gdy Kupujący zalogował się na utworzone na jego rzecz konto na Platformie i dokonał choćby częściowego odtworzenia udostępnionego mu produktu cyfrowego.
 2. Aby odstąpić od umowy Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji, przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, wysyłając  stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Sprzedającego lub tradycyjną pocztą na adres siedziby firmy Sprzedającego.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy.
 5. Reklamacje można składać mailowo na adres: . Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. Zwrotu płatności Sprzedający dokona, z wykorzystaniem takich samych kanałów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego.

6. Prawa autorskie – osobiste i majątkowe

 1. Uczestnik jest uprawniony do korzystania z zakupionego produktu cyfrowego jedynie na użytek prywatny. Użytek ten nie obejmuje powielania lub utrwalania, zapisywania czy modyfikowania  go w całości lub w części jakąkolwiek metodą.
 2. Każda czynność polegającą na powielaniu filmu jakąkolwiek metodą, udostępnianiu z góry wiadomemu lub niewiadomemu kręgowi odbiorców, dokonaniu ich dekompilacji wymaga  wyraźnej zgody Sprzedającego.

7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedającemu jest Sprzedający.
 2. Kupujący ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania. Kupujący może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 3. Kupujący nabywając Produkt cyfrowy dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia i świadczenia przez Sprzedającego usług, o których mowa w regulaminie.

Rejestrując się na Platformie www.jakmyrobimyzloto.pl oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zaakceptował jego postanowienia.

8.  Licencja

 1. Sprzedawca udziela Kupującemu niewyłącznej terminowej licencji do produktu cyfrowego – filmu w ramach opłaconego dostępu, który uprawnia Kupującego do oglądania filmu w ramach jego działalności osobistej i zawodowej, bez ograniczeń terytorialnych.
 2. Licencja jest ograniczona do jednego (1) użytkownika – tylko jedna zarejestrowana osoba może korzystać z produktu cyfrowego w ramach zakupu. Klient chcąc umożliwić większej liczbie użytkowników korzystania  produktu cyfrowego winien zawrzeć kolejne umowy sprzedaży dostępu do produktu cyfrowego  (tj. dokonać zakupu produktu cyfrowego indywidualnie dla każdego użytkownika).
 3. W ramach udzielonej Kupującemu licencji, Kupujący nie jest uprawniony do wykorzystywania produktu cyfrowego dla celów sprzecznych z prawem, odsprzedaży i sprzedaży, wynajmu, udzielania dalszych licencji do produktu cyfrowego

Aby uzyskać fakturę VAT na przedmiot zawieranej umowy, Kupujący winien na stronie www.jakmyrobimyzloto.pl kliknąć  zakładkę „Chcę fakturę”, a następnie na wskazany tam adres wysłać wiadomość e-mail z danymi Kupującego i informacją o woli otrzymania faktury VAT.

Aby pobrać “Formularz odstąpienia od umowy” naciśnij tu! 

Załącznik – Wzór formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

URSA MAIOR SP Z O. O.

Michniowiec 37

38-710 Czarna Górna

KRS: 0000394985 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS)

NIP: 689-123-23-00

REGON: 180761021.

Ja, _______________________________________________________________________________________________

(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania)

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy, której przedmiotem jest 48-godzinny dostęp online do filmu „Jak my robimy złoto” na stronie www.jakmyrobimyzloto.pl.

Informuję, że ww. Umowę zawarłam/-em _____________________________________

(data dokonania rejestracji)

_________________________________

(podpis)